Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
De gemeente Hardenberg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer

De gemeente Hardenberg verwerkt persoonsgegevens wanneer zij hier een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak.

Bewaartermijn
De gemeente Hardenberg zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
De gemeente Hardenberg verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit de gemeente een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Hardenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
De gemeente Hardenberg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies
De gemeente Hardenberg gebruikt alleen cookies voor het anoniem meten van uw bezoekersgedrag door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Met deze gegevens wordt de gebruiksvriendelijkheid van de website geoptimaliseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via het online contactformulier. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan, kunt u vinden in ons privacy beleid. Dit beleid is opvraagbaar via bovenstaande link.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@hardenberg.nl

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek uw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod