Campagne van 15 december 2021 t/m 31 januari 2022

MarketingOost heeft, in nauwe samenwerking met de provincie, gemeenten, KHN, de Congresregio’s en Gastvrij Overijssel, aan het bureau ZKA Leisure Consultants (ZKA) gevraagd onderzoek te doen naar de hotel- en  zakelijke markt.

Ten aanzien van de hotels is er behoefte aan inzicht in de hotelmarkt(ruimte).  Momenteel ontbreekt het aan deze relevante en actuele (regionale) marktinzichten. Dit roept de vraag op om het beeld van de huidige en toekomstige sector scherp te stellen. Dit marktonderzoek komt tegemoet aan de bovengenoemde behoefte en brengt in beeld hoe de hotelmarkt in Overijssel is opgebouwd, hoe deze functioneert en wat dit betekent voor de marktruimte. Uiteraard moet hierbij aandacht zijn voor de huidige marktomstandigheden. Na een periode van hoogconjunctuur staat de sector momenteel immers onder grote druk door de Covid 19 pandemie en de bijbehorende overheidsmaatregelen. Juist nu, is het belangrijk dat juiste keuzes worden gemaakt, en om de marktpotenties voor hotels scherp te hebben, inclusief de fasering over de komende jaren. Op deze wijze wordt voldoende gelegenheid gegeven aan bestaande ondernemers
om zich te herpakken, en tegelijkertijd open te staan voor de goede en onderscheidende initiatieven.

Naast een analyse van de regionale hotelmarkt is behoefte aan verdiepende inzichten voor de zakelijke markt. Deze zakelijke markt bestaat zowel uit vraag met een individueel/ locatiegebonden karakter die bij de hotels terecht komt als uit de vraag aan dag en meerdaagse bijeenkomsten die bij hotels en zalenaccommodaties plaatsvinden. Deze verdiepingsslag naar de zakelijke markt geeft inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en kansen voor de zakelijke en
bijeenkomstenmarkt, maar ook op eventuele aandachtspunten, rekening houdend met de wensen die gasten stellen aan de locatie en het concept. Dit onderzoek maakt op kwalitatieve wijze duidelijk of versterking van de zakelijke markt kansrijk is. En zo ja, op welke type bijeenkomsten kan worden ingezet en welke type locaties hierbij horen.

ZKA heeft, in nauwe samenwerking met MarketingOost , de Overijsselse gemeenten, de Congresregio’s, brancheorganisaties en enkele ondernemers, onderhavig onderzoek uitgevoerd. Deze partijen zijn voorafgaand aan en tijdens het onderzoek structureel betrokken geweest. Iedere stakeholder is met één of meerdere personen vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep hotelmarktonderzoek Overijssel.

Het rapport is met alle gemeenten en betrokken partijen gedeeld. Vervolgstappen worden nader bepaald.

Lees hier de Rapportage onderzoek zakelijke en hotelmarkt Overijssel

Neem voor meer informatie contact op met onderzoek@marketingoost.nl.

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek jouw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod