De Lange Kampen- Brucht

‘Het Vechtdal’ is een verzamelnaam voor allerlei kleinere natuurreservaten in directe nabijheid van de Overijsselse Vecht. De reservaten bestaan voornamelijk uit oude rivierarmen met de zo kenmerkende bloemrijke graslanden. De Lange Kampen is een van die reservaten.

ZEKER DOEN: Fietsroute Hardenberg/Rheeze, of een excursie vanuit De Koppel of Staatsbosbeheer.

‘Het Vechtdal’ is een verzamelnaam voor allerlei kleinere natuurreservaten in directe nabijheid van de Overijsselse Vecht. De reservaten bestaan voornamelijk uit oude rivierarmen met de zo
kenmerkende bloemrijke graslanden. De Lange Kampen is een van die reservaten. Het gebied is 21 ha groot en bevat verschillende landschapselementen zoals een oude rivierarm, stroomdalgrasland, dotterbloemgrasland, houtwallen en een akker. Door de grote hoeveelheid afwisseling in het terrein van hoog naar laag en van nat naar droog vindt u hier veel plantensoorten, van waterpeper tot steenanjer. Het natuurgebied Brucht heeft door de toegepaste maaiveldverlaging het karakter van laaggelegen natte graslanden. De natuurdynamiek zal ervoor zorg dragen dat deze gebieden uiteindelijk ook droge stroomdalgraslanden worden met rivierduinvorming. Op de hogere delen kan men in de toekomst dan tripmadam en geel walstro en ook natuurlijk de vechtanjer aantreffen.

Cultuurhistorie
Vroeger gaven boeren eigen streeknamen aan de landerijen die ze bewerkten. Vaak had de naam betrekking op de ligging en vorm. De Lange Kampen bestaat uit langgerekte hooggelegen grond. Deze grond is door de boeren omgevormd tot vruchtbare akkers. Zo’n akker werd ‘eenmanses’ of ‘kamp’ genoemd. Door de langgerekte vorm werd het gebied daarom ‘De Lange Kampen’ genoemd. De omringende houtwal had een houtleverende functie en moest vee en wild uit de akkers houden.

Flora
Door de grote variatie in landschapselementen vindt u hier veel plantensoorten. In de lage zones nabij de rivierarm groeit hennepnetel, hondsdraf, waterpeper, beekpunge, moerasspirea, moerasandoorn en lange ereprijs. Op de iets hoger gelegen gronden, zoals de helling van de rivierduintjes, groeit brunel, wilde tijm en steenanjer. Ook struiken als wegedoorn en kattedoorn treft u hier aan. De blootliggende wortels van enkele solitaire eiken duiden op erosie door het wassende water en menselijk ingrijpen.

Fauna
Naast de beweiding met koeien worden de natuurreservaten langs de Vecht gebruikt door dieren als ree, das, vos, haas en konijn. Afgesloten Vechtarmen zijn bovendien ideale rustplekken voor
watervogels. Vooral in de winter heeft u hier veel kans verschillende eendensoorten aan te treffen. Veel voorkomende broedvogels zijn de meerkoet en de zomertaling.

Recreatie
De Lange Kampen is goed te zien vanaf de Hardenbergerweg en het fietspad dat naar het fietspontje over de Vecht loopt. Met de fietsroute Hardenberg/ Rheeze passeert u het gebied aan de
overzijde van de Vecht. Voor een bezoek aan het gebied kunt u gebruik maken van een van de vele excursies. Ga eens mee met de boswachter van Staatsbosbeheer of neem deel aan een van de vele
excursies vanuit De Koppel.

 

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek uw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod