Centrum Hardenberg 2025

In de afgelopen tien jaar heeft het centrum van Hardenberg een metamorfose ondergaan. Onder de vlag van het Masterplan Centrum Hardenberg zijn veel projecten uitgevoerd. Anno 2017 zet de gemeente Hardenberg samen met haar partners opnieuw belangrijke stappen in de richting van een multifunctionele binnenstad waar het goed wonen, winkelen en werken is. Op weg naar Hardenberg in 2025.

Terugblik
Het Masterplan Centrum Hardenberg richtte zich op grote fysieke projecten zoals de herinrichting van het openbaar gebied, nieuwbouw rond de Markt, de realisatie van de centrumroute en het realiseren van grote parkeervoorzieningen die fungeren als bronpunten voor parkeren. Dankzij de uitvoering van deze projecten is de verkeersstructuur op orde, zijn er voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen, is de openbare ruimte schoon, heel en veilig, zijn woningen en winkels toegevoegd en is een helder kernwinkelgebied (assenkruis) neergezet.

De opgave
Toch is het centrum van Hardenberg nog lang niet af. De komende jaren staan nog projecten uit het oorspronkelijke Masterplan Centrum Hardenberg op stapel. Hiermee bouwt de gemeente samen met partners verder aan een multifunctionele binnenstad waar het goed wonen, winkelen en werken is. Ook rond het centrum gebeurt veel, met de afronding van het Vechtpark Hardenberg en de planvorming voor het Stationsgebied en Gezondheidspark.

De wereld om ons heen
Tegelijkertijd staat de wereld niet stil. De samenleving verandert en daarmee ook de woonbehoefte van de consument. We zien dat ook het retaillandschap ingrijpend verandert. Het Actieplan Centrum Hardenberg dat momenteel wordt uitgevoerd en in het verlengde hiervan de Detailhandelsstructuurvisie, spelen hier op in. In plaats van een aanbodgestuurde markt, is nu de vraag op de markt leidend.

Hardenberg in 2025
De opgaven voor het centrum in combinatie met de ontwikkelingen om ons heen zijn aanleiding om de projecten die nog op stapel staan opnieuw tegen het licht te houden met de kennis van nu. Dit mondt uit in een visie voor het centrum van Hardenberg in 2025. In 2025 is de binnenstad van Hardenberg een kwalitatief hoogwaardige omgeving om te wonen, te werken of te verblijven. Het centrum is compact met een divers en eigentijds aanbod aan winkels en voorzieningen. Er zijn voldoende passende woningen voor alle doelgroepen. In de volgende pagina’s worden de uitgangspunten van het Actieplan en de Detailhandelsstructuurvisie weergegeven. Vervolgens wordt ingezoomd op de lopende en komende projecten.

Om deze visie te realiseren, werkt de gemeente Hardenberg samen met haar partners aan een aantal doelen:

  • Een aantrekkelijker en dynamischer centrum
  • Een sterkere binnenstad
  • Een beter woon- en leefklimaat
  • Een hogere verblijfskwaliteit
  • Een gedifferentieerder en compleet woningaanbod

Overzicht projecten

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek uw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod